Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

Historia aktualizacji
 • Szanowni Państwo!
  23 III r.2017 r.
  Dla większej wygody użytkowania dodaliśmy na nowej aplikacji systemu PBN kilka nowych funkcjonalności.

  Najważniejsze nowości to:
  • – (menu boczne) nowy widok Kopie Zapasowe, pozwalający w prosty sposób utworzyć i pobrać kopie danych z Modułu danych do Ankiety, Modułu sprawozdawczego i Archiwum;
  • – (w różnych widokach) przycisk FILTRUJ – zgodnie z Państwa prośbami filtrowanie nie włącza się już samo, zmiana widoku zachodzi dopiero po wciśnięciu przycisku;
  • – (w różnych widokach, przy artykułach przypisanych do czasopisma z czteroletniego wykazu czasopism punktowanych) informacja o segmencie i pozycji na wykazie czteroletnim, obok punktacji z tego wykazu;
  • – (w Przeglądzie Repozytoryjnym) przycisk Wymuś import danych ze starej aplikacji, który importuje danej jednostce wszystkie publikacje z modułu repozytoryjnego starej aplikacji do PBN-R (nadpisując wszystko, co znajdowało się w PBN-R do tej pory);
  • – (w Przeglądzie Sprawozdawczym) przycisk Zarchiwizuj wszystkie prace, który archiwizuje (bez generowania raportu PDF) wszystkie zablokowane publikacje;
  • – (w Przeglądzie Sprawozdawczym) przycisk Przenieś do mojej jednostki (ikona strzałki), przenoszący publikację z jednostki podrzędnej do jednostki, na której pracuje importer publikacji;
  • – (w widoku specjalnym Ujednolicanie autorów) możliwość dopasowania autora z bazy PBN-u do dowolnej osoby z rejestru pracowników systemu POL-on;
  • – (na stronie instytucji, w panelu Akcje dla instytucji) ramka Ustawianie statusu autora, pozwalająca masowo ustawić afiliację i zatrudnienie dla wybranego autora we wszystkich publikacjach instytucji;
  • – (w Module danych do Ankiety) system ponownie analizuje publikacje przeniesione już do Przeglądu i wyświetla monity o znalezionych tam błędach (względem rozporządzenia). Informacja o tym, że mają Państwo błędy w ankiecie, wyświetla się na stronie instytucji (Moduł sprawozdawczy[nazwa jednostki] w menu bocznym). W Przeglądzie Modułu danych do Ankiety błędy można odnaleźć za pomocą filtra Tylko prace zawierające błędy;
  • – (w Module danych do Ankiety) ponowne przeniesienie tej samej publikacji do Przeglądu nie tworzy już duplikatu, tylko nadpisuje poprzednią wersję.
 • Informacja
  15 III r.2017 r.
  Szanowni Państwo!

      W nawiązaniu do komunikatu z 13 marca br. informujemy, że wszystkie dane wprowadzone przez Państwa w dniach 1112 marca  2017 r. zostały zachowane.
      Skontaktowaliśmy się ze wszystkimi Użytkownikami, którzy mieli jakiekolwiek problemy i przekazaliśmy im instrukcje postępowania. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z helpdeskiem PBN.
      Obecnie na środowisku deweloperskim systemu przygotowywana jest dla Państwa funkcjonalność, która umożliwi pobieranie kopii zapasowych z wykonanej przez Państwa pracy na żądanie (kopia zapasowa Ankiety, kopia zapasowa Archiwum oraz kopia zapasowa Modułu Sprawozdawczego). Dzięki niej będą Państwo mogli przechowywać u siebie lokalnie stan swoich danych.
 • Szanowni Państwo!
  13 III r.2017 r.
  W nocy z piątku na sobotę na aplikację produkcyjną PBN wprowadzony został błąd, przez który na systemie produkcyjnym wyświetlały się Państwu nieaktualne wersje publikacji.

  Wymusiło to na nas działania naprawcze, przy których mieliśmy na uwadze konieczność utrzymania spójności Państwa danych. Przywróciliśmy na aplikację produkcyjną stan danych z piątku (10 III 2017 r.) z godziny 22:00.

  Dane wprowadzone przez Państwa pomiędzy godziną 22:00 10 III 2017 r. a 10:38 dzisiaj dostępne są na nowej aplikacji środowiska testowego, gdzie istnieje możliwość przejrzenia ich, wyeksportowania i wgrania na wersje produkcyjną. Instrukcja eksportu danych w formacie XML znajduje się tutaj.

  Przepraszamy za zaistniałą sytuację.

  Zespół LIL OPI PIB
 • Szanowni Państwo!
  06 III r.2017 r.
  INFORMACJA

      W ciągu najbliższego tygodnia codziennie w godzinach 22:00 – 23:00 wszystkie aplikacje środowiska produkcyjnego będą niedostępne w związku z archiwizacją danych.
      Przepraszamy za utrudnienia.


  WYJAŚNIENIE

      W ostatnim akapicie na stronie 14 w podręczniku (zakładka Połączone Rozdziały) wspomina się o ikonie zielonej walizki, która może się pojawiać przy poszczególnych rozdziałach.
      Oprócz tego ikona taka pokazuje się przy tytule całej monografii (cyfra 1 na ilustracji na tej samej stronie). Ale ponieważ monografie złożone z rozdziałów w Module Danych do Ankiety nie istnieją w archiwum, ikona nie pokaże się, jeśli któryś z rozdziałów składowych został zmodyfikowany po przesłaniu takiej monografii do widoku Przegląd. W tym konkretnym przypadku tylko pojawienie się ikony daje pewną informację ("pracę przesłano"), brak ikony jest dwuznaczny.
      Ponowne przesłanie tej samej monografii złożonej z rozdziałów do widoku Przegląd (bez uprzedniego usunięcia stamtąd jej poprzedniej wersji) spowoduje powstanie w tym widoku duplikatu. Bardzo prosimy o szczególną uwagę w tym względzie.
      Przepraszamy za zamieszanie.
 • Szanowni Państwo!
  03 III r.2017 r.
      W celu usprawnienia przenoszenia prac do Modułu Danych do Ankiety Jednostki zaczynamy uruchamianie codziennego procesu blokowania prac do archiwizacji. Proces będzie rozpoczynał się o 0:30, a jego zakończenie jest planowane po 3.00. W tym czasie dodane do 0:30 publikacje będą zablokowane nie będzie można ich edytować, dopóki nie trafią do archiwum.
      Oznacza to, że codziennie wszystkie publikacje o kategorii:
  – PBN-S i PBN-RS mające takie samo ID jak publikacje w archiwum – zostają zablokowane od razu po imporcie/przeniesieniu, a następnie zarchiwizowane o 3:00 (jak dotychczas);
  – pozostałe PBN-S i PBN-RS oraz PBN-WS – zostają zablokowane o 0:30, zarchiwizowane o 3:00;
      (Czyli jeśli np. nowa publikacja zostanie dodana tuż przed 0:30 i zablokowana o 0:30, nie można jej edytować aż do ok. 3:00, kiedy to znajdzie się w archiwum; ale jeśli zostanie dodana tuż po 0:30, można ją edytować aż do 0:30 następnego dnia);
  PBN-AR: można edytować o dowolnej porze (obecnie takie publikacje mają przycisk Edytuj i nie wymagają odarchiwizowywania).
      Oprócz tego dodaliśmy przycisk Zarchiwizuj w nocy (ręczne blokowanie odbywające się na takich samych zasadach jak codzienne blokowanie prac do archiwizacji).
 • Szanowni Państwo!
  28 II r.2017 r.

  OSTATNIE ZMIANY W DZIAŁANIU SYSTEMU

  • Moduł Danych do Ankiety: poprawka walidatora: Artykuł: musi być powiązany z czasopismem znajdującym się na ministerialnych wykazach czasopism punktowanych za lata 2013–2016 (lub być opublikowany w czasopiśmie zagranicznym);
  • Ujednoznacznianie autorów: system sugeruje teraz powiązania dla wszystkich autorów afiliowanych, także niezatrudnionych.

  INFORMACJA

      W związku z wykorzystaniem danych zaraportowanych w PBN na potrzeby Ankiety Jednostki konieczne jest powiązanie autorów publikacji z pracownikami Państwa instytucji z systemu POL-on.
      Większość zaraportowanych w PBN autorów udało się powiązać automatycznie na podstawie danych z modułu Pracownicy POL-on (jeśli autor miał zaznaczone zatrudnienie w PBN).
      Te osoby, dla których nie udało się utworzyć automatycznego powiązania, wymagają ujednoznacznienia przez Importerów Publikacji.
      Importer Publikacji może powiązać autora z systemem POL-on na trzy sposoby:

  • za pomocą widoku specjalnego „Ujednolicanie Autorów” (instrukcja znajduje się tutaj);
  • poprzez edycję danej publikacji i wybranie autora z sugerowanej przez system PBN listy;
  • dla importu masowego: podając przy autorze jego PBN ID (instrukcja otrzymania PBN ID na podstawie numeru PESEL znajduje się tutaj; w strukturze pliku XML informacja powinna przybrać kształt <system-identifier system="PBN-ID">1111111</system-identifier> ).

      O prawidłowo utworzonym powiązaniu świadczy znacznik ON przy nazwisku autora.


      Uwaga! Nie jest możliwe utworzenia powiązania dla osób niewystępujących w rejestrach pracowników systemu POL-on (np. dla doktorantów).

      Nieutworzenie powiązania może skutkować zaliczeniem danej publikacji do prac obcych oraz, jeśli nie ujednolicimy autora zaliczanego w naszej jednostce do liczby N, zaliczeniem takiej osoby do liczby N0.  Z wyrazami szacunku
  Zespoły Helpdesku PBN i LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  23 II r.2017 r.

   

  WAŻNE! ZAMYKANIE DZIAŁU DRUGIEGO W SYSTEMIE POL-on

   

  Gdy po stronie systemu POL-on, przy dziale drugim ankiety (publikacje i monografie), wybierze się przycisk Oznacz jako gotowe, pobrany zostanie plik z danymi z PBN-u. Następnie dane zostaną zapisane po stronie POL-onu.

  Wtedy do Ankiety Jednostki w systemie POL-on trafi zapisany już w tym systemie raport publikacji. Po oznaczeniu działu drugiego w POL-onie jako gotowego edycja w PBNie nie będzie miała wpływu na dane przesyłane do Ankiety.

  Użytkownik POL-onu (administrator ankiety) może jednak przywrócić dział do edycji (akcja Przywróć do edycji) – wtedy plik z publikacjami jest usuwany z bazy POL-onu, a dane, przy ponownym oznaczeniu działu jako gotowego, zaciągną się z PBN-u od nowa.

  Niezwykle zatem ważne jest ustalenie harmonogramu prac pomiędzy Administratorem Ankiety Jednostki w POL-onie (użytkownik o roli INST_OCENA_PARAMETRYCZNA) oraz Importerem Publikacji w PBNie.

  Ostatecznym terminem wyznaczonym przez Ministra na złożenie całej Ankiety Jednostki w systemie POL-on jest 31 marca 2017 roku.

   

   

  ZMIANY W SYSTEMIE PBN

   

  W celu usprawnienia pracy z systemem wprowadziliśmy w systemie produkcyjnym nowej aplikacji nowe funkcjonalności:

  • w widoku specjalnym Ujednolicanie czasopism: dodanie możliwości ręcznego dopasowania wprowadzonego artykułu do dowolnego czasopisma z systemu PBN, zarówno z bazy czasopism, jak i zagnieżdżonego w artykule. (Tak samo jak w wypadku ujednolicania automatycznego, powiązanie nie nadpisuje wprowadzonych danych o czasopiśmie);

  • możliwość edycji prac w Archiwum z poziomu całej aplikacji – odarchiwizowanie będzie funkcjonalne, lecz nie będzie już konieczne. (UWAGA: raporty uzupełniające sprawozdanie PDF, które generują się po edycji publikacji odarchiwizowanej, nie wygenerują się po edycji bezpośrednio w Archiwum);

  • możliwości zablokowania pracy tak, żeby została przeniesiona do Archiwum podczas najbliższego procesu rearchiwizacji (codziennie po godzinie 03:00) – manualne, przeprowadzane na życzenie Importera archiwizowanie poszczególnych prac (tylko prace zarchiwizowane dadzą się przesłać do ankiety). Funkcja będzie działać przez cały czas trwania ankiety;

  • zmiana w walidacji przy przenoszeniu prac do Modułu Danych do Ankiety, zakładka Połączone Rozdziały – do tej pory dało się przenieść niektóre monografie, niepoprawnie rozpoznawane jako monografie z oznaczonym autorstwem rozdziałów (złożone z kilku sprawozdanych rozdziałów). Prace te zostaną usunięte z zakładki Połączone Rozdziały.

  Wprowadzone zostały również poprawki błędów przy przenoszeniu danych do Modułu Danych do Ankiety oraz błędów wyszukiwania.

  Dodatkowo w przypadku zmian walidacji systemu, które będą skutkowały koniecznością usunięcia pracy z widoku Przegląd (gdzie znajdują się prace gotowe już do przesłania do Ankiety), otrzymają Państwo powiadomienie z systemu zawierające tytuł wycofanej przez nas pracy oraz przyczynę takiego wycofania. Zmiany walidacji mogą wynikać z różnych czynników i nie są od nas zależne. W przypadku wycofania pracy z widoku Przegląd konieczne jest dokonanie niezbędnych poprawek.

   

   

  PODMIANA BAZ NA ŚRODOWISKU TESTOWYM

   

  (UWAGA: komunikat dotyczy tylko środowiska testowego, tj. stron https://pbn-demo.opi.org.pl/pbn-report-web/, https://pbn-test.opi.org.pl/sedno-webapp/, https://pbn-test.opi.org.pl/polindex-webapp/. Jeśli nie korzystają Państwo z tych stron, ewentualnie nie przechowują Państwo na nich publikacji przeznaczonych do eksportu i następnie importu na środowisko produkcyjne, mogą Państwo niniejszy komunikat zignorować).

  We wtorek 28 II, około południa, na środowisku testowym nastąpi przerwa w działaniu wszystkich aplikacji – bazy danych zostaną podmienione na aktualniejsze. Prosimy o wyeksportowanie do tej pory wszystkich potrzebnych Państwu publikacji testowych. Przepraszamy za utrudnienia.

  Zgodnie z wcześniejszymi obietnicami bazy będą odtąd podmieniane dwa razy w miesiącu, tak jak w POL-onie. Kolejna podmiana: 14 III.

   

   

  Z wyrazami szacunku

  Zespoły Helpdesku PBN i LIL OPI PIB

 • Szanowni Państwo!
  21 II r.2017 r.
      W odniesieniu do licznych pytań o termin 28 II 2017 r. uprzejmie informujemy, że taki termin sprawozdania prac wynika z przepisów rozporządzenia w sprawie Systemu Informacji o Nauce z późniejszymi zmianami. Po tym dniu nastąpi archiwizacja wszystkich przeznaczonych do tego publikacji (tj. wszystkich z modułu sprawozdawczego lub, jeśli zamknięto sprawozdanie w aplikacji klasycznej, wszystkich objętych tym sprawozdaniem).
      Zarazem przypominamy, że analogicznie do poprzednich okresów sprawozdawczych nie wiąże się to z zablokowaniem edycji wprowadzonych danych ani brakiem możliwości wprowadzania nowych publikacji. Przestrzegamy terminów określonych przepisami prawa, ale nie idzie za tym żadna blokada techniczna w systemie.
      Przypominamy również, że powyższy termin nie ma żadnego związku z parametryzacją jednostek, przeprowadzaną na podstawie rozporządzenia w sprawie przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych. Termin składania ankiety jednostki został ustalony przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w komunikacie z dnia 25 stycznia 2017 r.
      Szczegółowe informacje w tej sprawie oraz dokładna instrukcja korzystania z poszczególnych modułów systemu zostały udostępnione Państwu w wydanych podręcznikach użytkownika (ankieta jednostki w systemie PBN, moduł danych do ankiety jednostki w systemie PBN). Nieśmiało, ale gorąco prosimy o ich uważną lekturę – na podstawie korespondencji z użytkownikami jesteśmy zmuszeni stwierdzić, że taka lektura mogłaby rozwiać bardzo wiele wątpliwości zgłaszanych w systemie pomocy oraz mejlowo.

  Z wyrazami szacunku
  Zespoły Helpdesku PBN i LIL OPI PIB
 • Szanowni Państwo!
  17 II r.2017 r.

      W dniu dzisiejszym na środowisku produkcyjnym nowej aplikacji PBN udostępniony został Moduł Danych do Ankiety Jednostki w PBN.

      Dla ułatwienia Państwu zapoznania się z logiką funkcjonowania modułu przygotowano dedykowany podręcznik użytkownika. Podręcznik zostanie również udostępniony na stronach pomocy systemu. Bardzo prosimy o szczegółowe zapoznanie się z jego treścią.

  Z poważaniem
  Zespoły Helpdesku PBN i LIL OPI PIB
 • Szanowni Państwo!
  10 II r.2017 r.

  Do XSD dodano możliwość oznaczenia publikacji jako wybitnej (<outstanding>) i podania dla tej decyzji uzasadnienia (<outstanding-description>).