Pracujesz na wersji testowej systemu PBN

Historia aktualizacji
 • Szanowni Państwo!
  06 II r.2017 r.

  W najbliższym czasie w systemie PBN dojdzie do następujących zmian:


  1. Dodania do XSD pól dotyczących prac wybitnych: 7 lub 8 lutego
  2. Otwarcia (tylko na nowej aplikacji) modułu danych do ankiety: ok. 15 lutego
  3. Zamknięcia modułu sprawozdawczego na aplikacji klasycznej: 15 marca


  Dziękujemy za informacje zwrotne przekazywane na szkoleniach oraz poprzez helpdesk i przepraszamy za ewentualne usterki.

 • Podziękowania
  26 I r.2017 r.

  Dziękujemy za udział w szkoleniu Ankieta jednostki za lata 2013–2016, które odbyło się 24 i 26 stycznia br.

  Prezentację prelegenta z Laboratorium Inżynierii Lingwistycznej można pobrać poniżej.  dr inż. Marek Kozłowski, Przedstawienie modułu do obsługi ankiety jednostki w systemie PBN ( PPTX, PDF )

 • Szanowni Państwo!
  13 I r.2017 r.
  W związku ze zbliżającą się ankietą jednostek we wdrożonych dzisiaj wersjach obu aplikacji wprowadzono szereg zmian w XSD plików importu/eksportu.

  Po pierwsze, wprowadzono ograniczenie do jednego identyfikatora systemu na publikację.

  Po drugie, dodano nowe pola:

  1. ISMN,
  2. "publikacja to mapa",
  3. "publikacja to hasło encyklopedyczne",
  4. obszar wiedzy,
  5. nagroda.

  W ramach tego ostatniego:

  • instytucja przyznająca,
  • nazwa nagrody,
  • rok przyznania,
  • uzasadnienie.
  Pola points i type-ministerial-list uzupełnia system, nie użytkownik.

  Szczegółowo o zmianach piszemy w podręczniku, który można ściągnąć poniżej.

  Wyciąg z XSD – nowe elementy (UWAGA: aktualną wersję można pobrać z komunikatu z 10 II)

  Nowe XSD, kompletne (UWAGA: aktualną wersję można pobrać z komunikatu z 10 II)

  Specyfikacja XSD w tabeli (UWAGA: aktualną wersję można pobrać z komunikatu z 10 II)

  Podręcznik użytkownika – Ankieta jednostek w systemie PBN

 • Szanowni Państwo!
  04 XI r.2016 r.

  W związku z informacjami o oferowaniu przez różne podmioty usług związanych z przygotowaniem jednostek naukowych do procesu oceny parametrycznej za lata 2013–2016 uprzejmie wyjaśniamy, że obecnie obsługę informatyczną Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie procesu kategoryzacji jednostek naukowych prowadzi Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy. Ministerstwo nie odpowiada za usługi oferowane w tym zakresie przez inne podmioty. Decyzje o korzystaniu z usług doradztwa jednostki naukowe mogą podejmować wyłącznie na własną odpowiedzialność.


  Departament Nauki MNiSW

 • Podziękowania
  04 XI r.2016 r.

  Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty dostosowania systemów POL-on i PBN do przepisów kompleksowej oceny jednostek naukowych za lata 2013–2016, które odbyło się 27 i 28 października br.

  Prezentacje prelegentów można pobrać poniżej. Zapraszamy również na nasz kanał w serwisie YouTube.
  1. mgr inż. Marek Michajłowicz, Ankieta jednostki za lata 2013–2016 ( PPTX, PDF )
  2. dr Piotr Rodzik, Przyznawanie kategorii naukowej jednostkom naukowym i uczelniom, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono podstawowych jednostek organizacyjnych ( PPTX, PDF )
  3. dr inż. Marek Kozłowski i mgr inż. Maciej Kowalski, Przyszłość systemu PBN ( PDF )
  4. dr inż. Marek Kozłowski i mgr inż. Maciej Kowalski, Zmiany i nowe funkcjonalności ( PPTX, PDF )
 • Szanowni Państwo!
  09 VIII r.2016 r.

  W związku z opublikowaniem 30 VII 2016 r. na stronie głównej PBN interpretacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącej wprowadzania danych autorów do Modułu Sprawozdawczego Polskiej Bibliografii Naukowej informujemy o pojawieniu się w strukturze danych wprowadzanych do ww. modułu pola pozostali redaktorzy. W związku z tym należy dokonać weryfikacji i ewentualnej korekty wprowadzonych już danych tak, by istniało rozróżnienie między liczbą pozostałych autorów a liczbą pozostałych redaktorów. Rozróżnienie to jest istotne dla procesu oceny jednostki naukowej.


  Informacje dodatkowe:


  Zgodnie z wytycznymi MNiSW odnośnie do wprowadzania informacji o redaktorach naukowych w przypadku rozdziałów (ust. 2 pkt 3 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r.), wprowadzając informacje o rozdziałach, należy każdorazowo podawać dane redaktorów naukowych całej monografii, nie zaś redaktorów poszczególnych rozdziałów.

 • Szanowni Państwo!
  30 VII r.2016 r.

  Zgodnie z ust. 2 pkt 1 załącznika nr 1 do Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 czerwca 2015 r. w sprawie Systemu Informacji o Nauce, jednostki naukowe powinny przekazywać oraz aktualizować dane o publikacjach w czasopismach naukowych, monografiach naukowych oraz rozdziałach w monografiach autorstwa pracowników danej jednostki naukowej oraz osób niebędących pracownikami tej jednostki, które afiliowały daną publikację do tej jednostki. W związku z powyższym odnośnie publikacji w czasopismach naukowych przekazanych w systemie PBN (Polskiej Bibliografii Naukowej), w module sprawozdawczym powinny być podane:

  1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji (niezależnie od afiliacji),
  2. Imiona i nazwiska autorów niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania publikacji, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
  3. Liczba pozostałych autorów niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

  Analogicznie w przypadku monografii naukowych oraz rozdziałów w monografiach naukowych przekazanych w systemie PBN, w module sprawozdawczym należy podać:

  1. Imiona i nazwiska wszystkich autorów oraz redaktorów naukowych będących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii (niezależnie od afiliacji),
  2. Imiona i nazwiska autorów oraz redaktorów naukowych niebędących pracownikami sprawozdającej jednostki naukowej w roku wydania monografii lub rozdziału w monografii, którzy afiliowali daną publikację do tej jednostki,
  3. Liczbę pozostałych autorów oraz liczbę pozostałych redaktorów naukowych niewymienionych z imienia i nazwiska w punktach a i b.

  UWAGA!


  Suma autorów wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych autorów powinna być równa całkowitej liczbie autorów danej publikacji (punkty a+b+c).

  Suma redaktorów naukowych wprowadzonych z imienia i nazwiska oraz liczby pozostałych redaktorów naukowych powinna być równa całkowitej liczbie redaktorów naukowych danej monografii lub rozdziału w monografii (punkty a+b+c).


  Informacje dodatkowe:


  Informujemy, że zgodnie z przepisami zarówno obowiązującego rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania kategorii naukowej jednostkom naukowym (Dz. U. 2014, poz. 1126), jak i rozporządzenia w tej samej sprawie z dnia 27 października 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 2015) całkowita liczba autorów brana jest pod uwagę przy wyliczaniu wagi oraz punktacji danej publikacji w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej. Zawyżanie tej liczby może skutkować obniżeniem punktacji.

  Ponadto zaniżenie całkowitej liczby autorów (liczba niezgodna ze stanem faktycznym) może skutkować odrzuceniem danej publikacji, monografii lub rozdziału w monografii w procesie kompleksowej oceny jednostki naukowej.

 • Szanowni Państwo!
  01 VII r.2016 r.

  Uprzejmie informujemy o planowanym udostępnieniu wersji produkcyjnej obu aplikacji: dotychczasowej i nowej. Jednocześnie chcielibyśmy poinformować, że w nadchodzącym okresie sprawozdawczym będzie można pracować zarówno na dotychczasowej, jak i nowej aplikacji. Obie aplikacje będą pracowały na tej samej bazie danych, więc bez względu na to, z której użytkownik skorzysta, będzie miał dostęp do tych samych danych.


  W nowej aplikacji prezentujemy alternatywne rozwiązania w module sprawozdawczym. Są one znacznie nowocześniejsze oraz umożliwiają dalszy rozwój systemu zarówno pod kątem ergonomii pracy, jak i intuicyjności poszczególnych elementów. Jednocześnie, zdając sobie sprawę z nakładu pracy potrzebnego do przestawienia się na nową aplikację oraz dbając o interesy jednostek naukowych, zwłaszcza w okresie sprawozdawczym, planujemy utrzymanie i rozwój dotychczasowej aplikacji.


  Obecne środowisko produkcyjne składa się z trzech aplikacji:

  1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
  2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
  3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

  Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom użytkowników z jednostek naukowych, stworzyliśmy środowisko testów zewnętrznych, które umożliwi przetestowanie całego procesu sprawozdawczego oraz pomoże nam udoskonalić aplikację. Środowisko testów zewnętrznych jest kopią bazy produkcyjnej z dnia 5 VII 2016 r. oraz zestawem trzech aplikacji:

  1. Dotychczasowej aplikacji PBN, rozszerzonej przez nas o nowe funkcje;
  2. Dotychczasowej aplikacji POL-index;
  3. Nowej aplikacji sprawozdawczej.

  Nowa aplikacja pozwala na zrealizowanie procesu sprawozdawczego bez potrzeby tworzenia formalnego sprawozdania oraz jego zamykania. Zdecydowaliśmy się na rezygnację z dotychczasowego, mało funkcjonalnego modelu, utrudniającego prawidłowe wypełnianie obowiązków sprawozdawczych. W nowym wariancie publikacje zaimportowane bądź dodane do modułu sprawozdawczego są przenoszone do archiwum automatycznie, z upływem ostatniej minuty okna sprawozdawczego, jako sprawozdane w danym okresie. (Np. prace zaraportowane do końca 30 września br. zostaną automatycznie przeniesione do archiwum jako rozliczone za okres styczeń–czerwiec). Przewidziano możliwość korekty danych: możliwe będzie cofnięcie prac z archiwum w celu usunięcia niepoprawnych wpisów (usunięte publikacje znajdą się w koszu, skąd będzie można je w razie potrzeby przywrócić) lub w celu ich poprawy w kolejnym okresie sprawozdawczym. Cofnięte publikacje znajdą się w widoku Prace odarchiwizowane, gdzie będzie możliwa ich dalsza edycja, a przy kolejnym zamykaniu okresu zostaną one ponownie przeniesione do archiwum.

 • Podziękowania
  30 VI r.2016 r.

  Dziękujemy za udział w szkoleniu Techniczne aspekty wprowadzania danych do nowego Modułu Sprawozdawczego PBN, które odbyło się 28 i 29 czerwca br.

  Prezentacje dr. inż. Marka Kozłowskiego i mgr. inż. Macieja Kowalskiego:
  1. Wstęp ( PPTX, PDF )
  2. Ekosystem PBN ( PPTX, PDF )
  3. Praca z obiema aplikacjami w procesie sprawozdawczym ( PPTX, PDF )
   1. Wyszukiwanie ( AVI )
   2. Przegląd ( AVI )
   3. Porównywanie wersji ( AVI )
   4. Dodawanie publikacji ( AVI )
   5. Praca z duplikatami ( AVI )
   6. Import XML ( AVI )
   7. Prace z brakami ( AVI )
   8. Współpraca między aplikacjami ( AVI )
  4. Przyszłość PBN ( PPTX, PDF )
  5. Polityka Otwartego Dostępu (Open Access) ( PPTX, PDF )